Lokale do wynajęcia

Chcielibyśmy poinformować, że ze względu na duże zainteresowanie najmem lokali na cele komercyjne, Zarząd WM podjął decyzję o wyłonieniu najemcy w drodze konkursu ofert.

Lokale do wynajęcia to:

 1. lokal na cele komercyjne(np. biuro), usytuowany na parterze budynku Hlonda 4F o pow. 15,5 m2, składający się z pomieszczenia głównego (pow. ok 9,88 m2) i łazienki (pow. ok 5,62 m2). Lokal ma osobne wejście z zewnątrz. Jest wyposażony w instalację sanitarną, wentylację i ogrzewanie. Wymaga odświeżenia i napraw;
 2. lokal na cele komercyjne(np. biuro), usytuowany na parterze budynku Hlonda 8A o pow. 12,91 m2, składający się z pomieszczenia głównego (pow. ok 9,07 m2) i łazienki (pow. ok 3,84m2). Wejście do lokalu znajduje się w przedsionku do klatki. Jest wyposażony w instalację sanitarną, wentylację i ogrzewanie. Niezbędne jest umożliwienie całodobowego dostępu pracownikom Ochrony, ze względu na znajdującą się w środku instalację przeciwpożarową. Lokal ten znalazł chętnego do wynajęcia na początku grudnia br. po wywieszeniu plakatu z ogłoszeniem w oknie lokalu, jednak ze względu na nie zawarcie dotychczas umowy najmu oraz duże zainteresowanie lokalami po wczorajszym ogłoszeniu mailowym do członków Wspólnoty Ostoja Wilanów – Zarząd zdecydował o objęciu tego lokalu procedurą konkursową.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. wskazanie, którego lokalu dotyczy oferta;
 2. dane oferenta ze wskazaniem pełnych danych adresowych oraz kontaktowego nr telefonu (czy jest członkiem WM Ostoja Wilanów);
 3. jaki rodzaj usługi będzie świadczony w lokalu i w jakich godzinach będzie prowadzona działalność;
 4. proponowana cena najmu, przy czym cena minimalna to 75 zł/m2 brutto plus opłaty za media i prąd;
 5. przewidywany okres najmu.

Kryteria wyboru najlepszej oferty:

 1. cena najmu;
 2. rodzaj działalności, jaka będzie wykonywany w lokalu;
 3. okres najmu.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w biurze administracji Hlonda 2 kl. F do dnia: 19.12.2022 r. do godz. 17:00.
 

Zarząd wyłoni najemcę na posiedzeniu w dniu 20.12.2022 r.

Rozpatrywane będą oferty wyłącznie osób i podmiotów posiadających zerowe saldo rozliczeń ze Wspólnotą oraz – w przypadku członków wspólnoty – biorących udział w głosowaniu uchwał Wspólnoty.

Osoby zainteresowane wynajmem prosimy o kontakt mailowy z Administracją pod adresem:

Kalendarz Adwentowy

Konserwacja balkonów oraz stolarki okiennej i drzwiowej

Informujemy, iż podczas przeglądów stanu technicznego budynków oraz weryfikacji wad w zakresie balkonów i tarasów, inspektor nadzoru współpracujący ze Wspólnotą wskazał na liczne nieprawidłowości w użytkowaniu i bieżącej pielęgnacji balkonów i tarasów.

Nagminnym zjawiskiem jest porastanie czół balkonów/tarasów mchem, trawą, a nawet małymi drzewami, których korzenie niszczą warstwy izolacyjne balkonów/tarasów i będą powodowały przecieki.

Przypominamy, że Właściciele są zobowiązani do dbania o balkony/tarasy, w tym utrzymywanie ich w należytej kondycji, ponieważ są oddane do ich wyłącznego użytku. Wszystkich użytkowników balkonów/tarasów prosimy o podjęcie bezzwłocznych działań w zakresie usunięcia wszelkich wrastających roślin oraz zabezpieczenia tj. usunięcia luźnych, odspojonych płytek z czół balkonów/tarasów.

Poniżej przypominamy wytyczne z instrukcji użytkowania lokalu:
Konserwacja fug:

 1. Fugi należy przeglądać i uzupełniać odpowiednimi materiałami co najmniej 2 razy do roku przed i po sezonie zimowym. W przypadku zaobserwowania wykruszenia fugi należy ją niezwłocznie uzupełnić. W przypadku fug silikonowych (elastycznych) należy sprawdzać jej przyczepność, a przypadku jej braku należy fugę wymienić.
 2. Przed okresem jesiennym należy wykonywać impregnację fug oraz posadzki gresowej przy użyciu powszechnie stosowanych impregnatów do fug.

Konserwacja i pielęgnacja płytek:

 1. Do zmywania płytek gresowych nie używać środków agresywnych, mogących powodować „kwitnięcie” fugi, zalecane są środki konserwujące dostępne na rynku.
 2. W razie uszkodzenia płytki należy ją wymienić na nową.
 3. Należy dbać o porządek na tarasach, loggiach i balkonach, usuwać zgromadzone nagromadzone liście czy zalegający śnieg.

Przypominamy także, że na Właścicielach spoczywa obowiązek systematycznej konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej. Są to części integralne lokali, które stanowią Państwa własność.

Wyniki badań wody z osiedlowej rzeczki

Otrzymaliśmy szczegółowe wyniki analiz próbek wody z naszej rzeczki. Poniżej przedstawiamy dwa aspekty tych wyników:

 1. Woda w rzeczce jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt
 2. Warunki wodne są niekorzystne dla ryb, zaskrońców czy żab

Ad. 1: Analiza chemiczna (m.in. związki azotowe, fosforany) oraz mikrobiologiczna (escherichia coli, enterokoki) wskazuje poziomy bezpieczne dla ludzi i zwierząt, poniżej norm dla kąpielisk (tylko do takich norm mogliśmy porównać wyniki).

Ad. 2: Woda w rzeczce jest niekorzystna dla ryb: analiza wskazuje na odczyn kwaśny i niedotlenienie, jest też zbyt miękka. W najbliższym czasie zaplanujemy działania mające na celu poprawę kondycji wody.

Szczegółowe raporty z badań są dostępne w e-kartotece, w zakładce „ogłoszenia”.

Stan rzeczki na Osiedlu

W ślad za zeszłotygodniową informacją o zanieczyszczeniu rzeczki informujemy, że 16.08 oddaliśmy próby wody z rzeczki do badania w Laboratorium Badawczym HPC POLGEOL. Zlecenie analizy dotyczy zarówno zanieczyszczeń chemicznych, jak i bakteryjnych. Do tej pory Laboratorium nie poinformowało nas o jakimkolwiek zanieczyszczeniu chemicznym niebezpiecznym dla zdrowia, na analizy bakteryjne jeszcze czekamy. Pełny raport będzie dostępny w przyszłym tygodniu. Poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Leżaki w parku Z1

Na wniosek Właścicieli i dla Państwa wygody, za zgoda Zarządu administracja zamówiła 10 leżaków z logiem Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów, które rozstawione są na terenie parku Z1.

Informacja w sprawie wycinki

W dniu 10.08.2022 r. Administracja planuje złożyć w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów wniosek do Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy o pozwolenie na wycięcie trzech, poniżej wskazanych drzew znajdujących się na terenie Osiedla:

1. Park Z2 od strony Hlonda 6 – Wierzba biała
Drzewo zamierające, znaczne ubytki kory. Korona szczątkowa. W górnej części pnia widoczne początki rozwarstwienia pnia.

2. Przejście pomiędzy budynkami Hlonda 8C /10J – Modrzew 2 sztuki – Drzewa obumarłe.

Powodem zaplanowanej wycinki drzew jest ich postępująca martwica, w przypadku modrzewi całkowite obumarcie. Stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników terenu oraz mienia Wspólnoty.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody, przysługuje Państwu 30-dniowy termin na zgłaszanie do Administracji swoich uwag odnośnie tego wniosku – tj. do 06.08.2022 r.

Wakacje z Admusem