Dostęp do e-Kartoteki i nowa wysokość opłat

ADMUS Sp. z o.o.- administrator Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów uprzejmie informuje, że zakończone zostały prace nad nową e-Kartoteką dla Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów. Uzupełniliśmy wszystkie dane finansowe od początku 2021 r.

W dniu 31.01.2022 powinniście otrzymać  Państwo maile z działu księgowości ADMUS (będą to 4 wiadomości dla jednego lokalu). Wiadomości zawierają dane dot. nowego, indywidualnego konta w e-Kartotece, dane dot. rozliczeń ze Wspólnotą, aktualne wykazy opłat miesięcznych, a konkretnie:

  • MAIL 1. LOGIN konta w e-Kartotece
  • MAIL 2. HASŁO inicjalne do konta
  • MAIL 3. ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI OPŁAT W STYCZNIU 2022 + KARTOTEKA KSIĘGOWA OD 1 STYCZNIA 2021 DO STYCZNIA 2022
  • MAIL 4. ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI OPŁAT OD 1 LUTEGO 2022

e-Kartotece znajdziecie Państwo informację o aktualnych naliczeniach opłat, o saldzie, numerach indywidualnych rachunków bankowych (pozostają bez zmian).

Zachęcamy Państwa do zmiany hasła na indywidualne/własne. W ten sposób tylko Państwo będziecie mieli dostęp do swojego konta w e-Kartotece.

W zakładce Dokumenty zamieściliśmy kluczowe dokumenty dot. WM Ostoja Wilanów jak podjęte uchwały, zawiadomienia o zebraniach, protokoły z zebrań rocznych, protokoły z posiedzeń zarządu, obowiązujące regulaminy i formularze itp.
W zakładce Uchwały znajdą Państwo uchwały 2021 poddane pod głosowanie. Zachęcamy do oddania głosu.

Prosimy także zwrócić uwagę, że zmianie uległ Państwa indywidualny kod właściciela (znajduje się w lewym górnym rogu zawiadomień). Uprzejmie prosimy o powoływanie się na pięciocyfrowy kod właściciela we wszelkich kontaktach i korespondencji dotyczącej spraw księgowych.

W razie pytań lub stwierdzenia nieścisłości prosimy o kontakt z działem księgowości ADMUS: Karina Falińska tel. 797 189 153, e-mail: ostojawilanow.ksiegowosc@admus.pl